Yönetmelik

17 Ağustos 2009 Pazartesi günü 27322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden:

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
ELEKTRONİK MALZEMELER ÜRETİM VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 • Danışman Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
 • Merkez (EMUM): Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezini,
 • Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
 • Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
 • Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
 • Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
 • Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı elektronik malzemeler ve aygıtlar alanında ileri seviyede araştırma altyapısı oluşturmak, farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirmek, genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alış verişini sağlamak, ihtiyaçları olan uzman araştırmacılar yetiştirmek, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek, aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda işbirliğini oluşturmak, Türkiye’nin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojiye dayalı her türlü elektronik ürün ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek, özel ve kamu kuruluşlarına seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek. Merkez imkanlarını kullanarak lisansüstü öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmasını sağlayarak bilim insanı yetiştirmek. 

Faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 • Elektronik malzemeler ve aygıtlar alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek.
 • Elektronik malzemeler alanında konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruşlara bilimsel destek vermek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre elektronik malzemeler alanında mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
 • Elektronik malzemeler alanında faaliyetler gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak.
 • Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlamak.
 • Elektronik malzemeler ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 • Merkez Müdürü.
 • Yönetim Kurulu.
 • Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8

(1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. 

(2) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan iki öğretim üyesi Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez müdür yardımcıları Merkez Müdürünün vereceği işleri yürütür. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği bir Merkez müdür yardımcısı yerine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9

(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

 • Merkezi temsil etmek.
 • Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek,
 • Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
 • Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
 • Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
 • Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
 • Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az dördü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yenidengörevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yenileri kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirilir. 
(2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile toplanır ve Merkez Müdürü tarafından sunulan konuları karara bağlar. 
(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
 • Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
 • Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler; üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıllığına görevlendirilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Merkez Müdürü Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
 • Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel ihtiyacı

MADDE 14

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.